اپلیکیشن مدیتیشن ۵۲ هرتز

Web platform where you can customize your shoes online.

Whale was seized and sold, and his Grace the Duke of Wellington received the money. Thinking that viewed in some particular lights, the case might by a bare possibility in some small degree be deemed, under the circumstances, a rather hard one.

Client: 20th Century Fox
Services: Animation & Post Production

 

 

این پروژه با الهام از اصوات طبیعت، باد، آب و فضاهای شهری و با امکان زمانبندی و تقطیع زمان به فواصل کوتاهمدت با استفاده از زمانسنج به کاربر کمک می کند تا بتواند برای تمرکز بر کار و یادگیری یا ایجاد زمانهای آرامشبخش در طول روز برنامهریزی کند. این امکان موجب افزایش بهرهوری و بهبود کیفیت زمان کاربر در ۲4 ساعت شبانه روز خواهد شد. اپلیکیشن 5۲ هرتز شامل بیش از 45 ساعت محتوای صوتی به همراه متن  عکس و با قابلیت استفاده نامحدود در طول شبانه روز است و تلاش میکند تجربه آرامش، تمرکز و خواب راحت در زمان دلخواه را برای کاربران تسهیل کند و آنان را در راه دستیابی به بالاترین سطح یادگیری در کمترین زمان در فواصل زمانی مشخص و با استفاده از موسیقی یاری دهد.