تولید محتوا

تیم تولید محتوای شرکت تاک، یکی از مهمترین بخش های این مجموعه محسوب می شود. این اهمیت از سیاستهای اصلی شرکت نشأت می گیرد که مبتنی بر تولید محتوای باکیفیت و متناسب با استانداردهای کاربران ارگانیک و بسیار فراتر از نیازهای بازار خدمات ارزش افزوده VAS در نظر گرفته شده است. بنابراین این تیم از نیروهایی تشکیل شده است که هم به حوزه خدمات ارزش افزوده و ظرفیتها و نیازهای آن تسلط دارند و هم در زمینه تولید محتوا دارای تخصص و دانش کافی هستند.