تحلیل داده و BI

شرکتتاک BIاختصاصیمرتبطباVAS راطراحیواجراکردهاست.مادرشرکتع وهبر پنلهایعادیکهنیازمندفضای VASاست،پنلBI رانیزدراختیارداریمکهبااستفادهازآنمیتوانیم به ازای هر محصول و مارکتینگ های مختلف مرتبط با آن، گزارش درآمد مرتبط با هر کدام را به تفکیک داشته باشیم. پنل BI از مهمترین زیرساخت های شروع پروژه های جدید برای شرکت ها است که شفافیت مالی حد اکثری را برای همکاری با سایر افراد و شرکت ها ایجاد می کند و دستیابی به این اط عات امکانی منحصر به فرد است که تنها شرکت های معدودی چنین پلتفرمی در این ابعاد در اختیار دارند.