زمینه‌های همکاری

چشم انداز اصلی شرکت تیوان ارتباط کیش(تاک)، توسعه محصولات فعلی و بازار هدف خود با توجه به اهداف و سیاست گذری های شرکت و همچنین ظرفیت بازار خدمات ارزش افزوده (VAS) است.

همچنین همکاری با شرکت های مختلف در حوزه توانایی های ذکر شده، در برنامه های راهبردی شرکت تاک قرار دارد که بیشترین تمرکز و فعالیت اصلی تیم تاک در حوزه مارکتینگ خواهد بود.

در همین راستا و با توجه به ظرفیت های موجود ذکر شده، شرکت تاک از هرگونه همکاری با شرکت های دیگر در زمینه مارکتینگ و سایر حوزه های تخصصی مذکور استقبال می کند.